2012-2018 Övre Husargatan 27

22 april, 2018

[ENGLISH BELOW]

Det är med skräckblandad förtjusning vi behöver meddela er att Syndikalistiskt Forum flyttar från Övre Husargatan i höst. Vår förlängning har villkorats med en hyreshöjning på direkt löjeväckande nivåer, och vi har inte för avsikt att godta den. Den här föreningen viker sig varken för bomber, byråkrater eller för borgarbrackors uppfattning om marknadshyror – utan nu börjar jakten på nästa hem. Tanken på att packa ihop, riva, finansiera, hitta nytt, flytta och bygga upp är visserligen tung, men vi har sedan länge vuxit ur bokkafét och vi längtar efter att få bygga någonting ännu bättre.

Har du tips på lokaler? Vill du organisera dig med oss? Kan du bistå med flytthjälp, rivning eller renoveringsprylar? Kan du hålla en stödfest? Vi kommer snart att publicera en insamlingskampanj till de omkostnader som oundvikligen uppstår i samband med flytt. Det minsta vi förväntar oss av våra kamrater är att de hjälper oss att sprida den.

Syndikalistiskt Forum bildades 1980 av personer i och omkring Göteborgs LS, men redan under sjuttiotalet hade vissa av grundarna drivit Frihetligt Forum i Haga. Sedan dess har föreningen verkat på Sprängkullsgatan, Landsvägsgatan och i Folkets Hus på Järntorget innan vi tog över ett fallfärdigt Linux-kafé på Övre Husargatan 2012. Vi har haft sex år på anrik mark, bara några hundra meter ifrån den plats där Hungerkravallerna 1917 tog sin början i och med stormningen av Olof Asklunds ångbageri. Vi är obeskrivligt stolta över den verksamhet vi byggt här, men nostalgi ligger inte för oss och vi behöver inte linnéstaden mer än du behöver din pessgubbe till chef.

Så länge det finns en rörelse för upphävandet av klassamhälle och patriarkat kommer den att behöva mötesplatser, infrastruktur och en verktygslåda med samhällsomstörtande teori. Så länge ni kämpar så lovar vi att fortsätta erbjuda er det, i vår fasta övertygelse om att en annan värld inte bara är möjlig utan absolut nödvändig.

Framåt!

Med kamratliga hälsningar,
Syndikalistiskt Forum

 


 

It is with mixed emotions that we need to inform you that Syndicalist Forum is moving from Övre Husargatan this autumn. Our extension has been conditional on a rent increase at outright ridiculous levels, and we do not intend to accept it. This association does not bend for bombs, bureaucrats or bourgeois’ perception of market rents – but now the hunt for our next home begins. The idea of packing up, tearing down, financing, finding a new place, moving and building is admittedly tough, but we have since a while back grown out of the book café and we are looking forward to building something even better.

Do you have tips for locations/premises? Do you want to organise with us? Can you assist with moving help, demolition or renovation things? Can you hold a support party? We will soon publish a fundraising campaign for the costs that will inevitably occur in connection with moving. The least we expect from our comrades is that they help us spread it.

Syndicalist Forum was formed in 1980 by people in and around Gothenburg, but in the 1970s some of the founders had driven the Freedom Forum in Haga. Since then, the association has been on Sprängkullsgatan, Landsvägsgatan and in Folkets Hus on Järntorget before we took over a dilapidated Linux cafe at Övre Husargatan in 2012. We have had six years on historic grounds, just a few hundred meters from the place where the hunger riots of 1917 took place beginning with the storming of Olof Asklund’s Steam Bakery. We are indescribably proud of the activities we have built here, but nostalgia is not for us and we need Linnéstaden about as much as you need your dickhead of a boss.

As long as there is a movement for the abolition of class society and patriarchy, it will need meeting places, infrastructure and a toolbox with subversive theory. As long as you struggle, we promise to continue offering it, in our firm belief that another world is not only possible but absolutely necessary.

Forwards!

With comradely greetings, Syndicalist Forum